Geneeskrachtige Kruiden

Wat vertelt de Goudsbloem door er enkel naar te kijken?

Alle kruiden hebben een verhaal. Zonder dat je ook maar iets weet van een kruid, kan het kruid jou al heel veel vertellen, door er enkel naar te kijken. Jij stelt je voor aan het kruid en het kruid stelt zich voor aan jou.

Vandaag gaan we kijken naar de Goudsbloem, ook wel bekend als de Calendula. Wat vertelt de Goudsbloem door er enkel naar te kijken?

De kleuren.

De kleuren van de Goudsbloem

De bloemen van de Goudsbloem zijn oranje en geel. Oranje is een mengsel van geel en rood. In de Chinese zienswijze staat geel voor het element aarde en rood voor het element vuur.

Het element aarde heeft betrekking op de spijsvertering, ook wel de milt en de maag. Het hele spijsverteringsstuk, waaronder de milt, maag, pancreas en dunne darm hoort bij de aarde. Dit is ook wel het transformatiestuk. In de kruidenleer hoort de dunne darm bij het element aarde, alhoewel dit anders kan zijn bij de acupunctuur.

Rood is de kleur van het bloed; Goudsbloem is een bloedzuiverend kruid. Het element vuur heeft betrekking op het hart.

Door enkel naar de Goudsbloem te kijken weet je nu al, dat het zijn werk zal doen op de spijsvertering en het hart.

De vormen en textuur.

De vormen en de textuur.

Het blad en de steel van de Goudsbloem zijn rond. Ronde vormen staan voor Yin, ook wel de vrouwelijke vorm. Yin is voedend. De Goudsbloem is een voedend kruid, vandaar dat het ook een snel herstellend vermogen heeft.

De Goudsbloem heeft een behaard blad en een behaarde steel. Een behaarde textuur heeft betrekking op de huid. Lichaamshaar hoort ook bij de longen. Je kan de huid zien als de buitenkant van de longen; de huid en de longen horen bij elkaar.

Goudsbloem heeft uitwendig dus een goede werking op de huid en dan met name op dichte wonden, zoals schaafwondjes die schoon zijn en brandwonden.

Open vieze wonden kun je beter niet insmeren met Goudsbloem, omdat deze met zijn snel herstellend vermogen een laagje over de wond heen zet, terwijl de wond moet ademen en luchten. Andere kruiden, zoals de smeerwortel, werken hier beter voor. Op de gezonde huid eromheen kun je overigens weer wel Goudsbloem smeren, wat zorgt voor extra doorbloeding en stevigheid.

De smaak.

Van Goudsbloem kun je thee maken. De smaak is bitter, maar ook zoet. Bitterstoffen zorgen ervoor dat het hart kalmeert, het maakt het hart rustiger. Er is niet voor niets dit spreekwoord:

“Bitter in de mond maakt het hart gezond.”

De zoete smaak hoort bij het element aarde, oftewel bij de spijsvertering, zoals we eerder gezien hebben. De Goudsbloem stimuleert de spijsvertering en het kalmeert het hart.

Chinese en Westerse zienswijze.

De Westerse zienswijze vraagt zich af: Wat zit erin?

 • Hars – werkt herstellend op de huid
 • Etherische oliën
 • Slijmstoffen – herstelt de slijmvliezen, binnenhuid longen

Volgens de Chinese zienswijze werkt het op:

 • Trauma op de huid
 • Klaart maaghitte
 • Klaart pathogenen
 • Heft chi-stagnatie op

Ezelsbruggtje: De binnenkant van de maag is huid. Door hitte eruit te halen, klaar je maaghitte en herstelt de huid.

Mooie manier van kennismaken.

Door enkel naar de Goudsbloem te kijken, zijn we al heel veel te weten gekomen over het kruid en zijn werking, zowel vanuit een Westers als vanuit een Chinees perspectief. Wat een mooie manier van kennismaken!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

What does the Marigold say by just looking at it?

All herbs have a story. Without even knowing anything about a herb, the herb can tell you a lot, just by looking at it. You introduce yourself to the herb and the herb introduces itself to you. 

Today we are going to look at the Marigold, also known as the Calendula. What does the Marigold say by just looking at it? 

The colors.

The flowers are orange and yellow. Orange is a mixture of yellow and red. In the Chinese view, yellow stands for the element earth and red for the element fire. 

The element earth relates to digestion, also called the spleen and stomach. The entire digestive tract, including the spleen, stomach, pancreas and small intestine belongs to the earth. This is also called the transformation piece. In herbal medicine the small intestine belongs to the element earth, although this may be different with acupuncture.

Red is the color of the blood; Marigold is a blood-purifying herb. The fire element relates to the heart. By only looking at the Marigold you already know that it will do its work on the digestive system and the heart.

The shapes and texture.

The leaves and stems of the Marigold are round. Round shapes stand for Yin, also called the female form. Yin is nourishing. The Marigold is a nourishing herb, which is why it also has a quick healing capacity.

The Marigold has a hairy leaf and a hairy stem. A hairy texture relates to the skin. Body hair also belongs to the lungs. You can see the skin as the outside of the lungs; the skin and lungs belong together.

On the outside, Marigold has a good effect on the skin and especially on dense wounds, such as scrapes that are clean and burns. It is better not to rub open dirty wounds with Marigold, because with its quick-healing capacity it spreads a layer over the wound, while the wound has to breathe and air. Other herbs, such as the Comfrey Root, work better for this. On the healthy skin around it, by the way, you can lubricate Marigold again, which provides extra blood flow and firmness.

The taste.

You can make tea from Marigold. The taste is bitter, but also sweet. Bitter fabrics ensure that the heart calms. There’s a good reason for this Dutch saying:

“Bitter in the mouth makes the heart healthy.”

The sweet taste belongs to the element earth, or digestion, as we have seen before. The Marigold stimulates digestion and calms the heart.

Chinese and Western view.

The Western view wonders: What is in it?

 • Resin – has a healing effect on the skin
 • Essential oils
 • Mucus – restores the mucous membranes, inner skin of the lungs

According to Chinese view it works on:

 • Trauma to the skin
 • Clears stomach heat
 • Clears pathogens
 • Eliminates chi stagnation

Donkey bridge: The inside of the stomach is skin. By taking out heat, you clear your stomach and restore your skin.

A nice way to get acquainted.

By only looking at the Marigold, we have already learned a lot about the herb and its effect. What a great way to get acquainted!

Dit vind je misschien ook leuk...

1 Reactie

 1. […] is een kruid wat heel veel doet in het lijf. Ik heb over de Goudsbloem geschreven in mijn blogpost: Wat de Goudsbloem jou vertelt door er enkel naar te kijken.Als je voelt aan de Goudsbloem, dan voel je de hars. Goudsbloem maakt wonden dicht en heelt de huid […]